Cozaar används för att behandla patienter med högt blodtryck hos vuxna, samt barn och ungdomar i åldern 6-16 år. Används också för att för att skydda njuren hos patienter med högt blodtryck och typ 2-diabetes och som har laboratorievärden som visar på nedsatt njurfunktion och proteinuri ≥0,5 g/dag (ett tillstånd då urinen innehåller onormala proteinmängder) Används även för att behandla patienter med kronisk hjärtsvikt, när behandling med specifika läkemedel som kallas ACE-hämmare (blodtryckssänkande läkemedel) inte anses lämpligt av din läkare. Om din hjärtsvikt är stabiliserad med en ACE-hämmare bör du inte byta till losartan Används dessutom för att behandla patienter med högt blodtryck och en förtjockning av hjärtväggen. Cozaar har visats minska risken för stroke ("LIFE-indikationen").

Verksam substans

Losartan

Varning för

Skall inte användas om du är överkänslig mot losartan eller om du har kraftigt nedsatt leverfunktion. Skall heller inte användas om du är eller planerar att bli gravid under behandlingen eller om du ammar.