Medicinen används för att behandla symtom vid mild till måttligt svår Alzheimers sjukdom. Medicinen ska göra så den som har drabbats av sjukdomen fortfarande ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, och göra så att personen fortfarande ska klara av att utföra sina vardagliga sysslor på egen hand. För Alzheimers sjukdom leder till beteendeförändringar hos personen som kan göra att den drabbade bland annat blir glömsk och förvirrad. Det medicinen gör är att den ökar mängden acetylkolin i hjärnan. Detta ämne finns till för att överföra signaler mellan hjärnan, och det är just dessa signaler som minskas i och med demenssjukdomen. Läkemedlet ska endast användas vid Alzheimers sjukdom och inte vid någon annan demenssjukdom.

Verksam substans

Galantamin

Möjliga biverkningar

Magbesvär med diarré och kräkningar i början av behandlingen är vanligt. Men även trötthet och yrsel är vanliga biverkningar.

Varning för

Astmatiker ska vara försiktiga. Det gäller även ifall du nyligen har haft lunginflammation. Du bör rådfråga din läkare innan du börjar äta läkemedlet om du har haft någon hjärtsjukdom, exempelvis hjärtinfarkt eller kärlkramp.