repatha_amgen468

Repatha är ett nytt läkemedel som ska sänka blodfetterna, det vill säga det onda kolesterolet LDL. Höga blodfetter kan ge kärlkramp och hjärtinfarkt.

Repatha ges till patienter för vilka kolesterolsänkande kost inte är tillräckligt för att hålla kolesterolhalterna under kontroll. Du ska fortsätta med din kolesterolsänkande kost under tiden som du tar detta läkemedel, skriver tillverkaren på Fass.

Repatha är en förebyggande behandling som i de flesta fall är livslång och ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt för patienter som inte tål statiner. 

Ännu finns inga studier som visar hur mycket Repatha minskar förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar och död.

Läkemedel subventioneras av staten och Repatha får ges med viss begränsning.

Begränsningen innebär att patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi eller patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling med statin och ezetimib fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över får Repatha.

Repatha kommer att ingå i högkostnadsskyddet till en begränsad patientgrupp till och med den 31 december 2017, då företaget som marknadsför Repatha ska ha visat att rätt patienter fått läkemedlet.

Verksam substans

Evolocumab

Möjliga biverkningar

Några av de vanliga som rapporterats är influensa (hög feber, ont i halsen, rinnande näsa, hosta och frossa), vanlig förkylning, som rinnande näsa, ont i halsen eller bihåleinfektioner, Illamående, ryggsmärtor och ledsmärta (artralgi).

Varning för

Har inte testats på gravida kvinnor eller barn under 18 år.