Sensaval är ett så kallat tricykliskt antidepressivt läkemedel. Sensaval verkar genom att påverka upptaget av de ämnen som reglerar överföringen mellan nervcellerna i hjärnan. Störningar av impulser i hjärnan anses vara en viktig faktor i utvecklingen av depression.

Verksam substans

Nortriptylin

Möjliga biverkningar

Några av de vanliga biverkningar som Sensaval kan ge är darrningar, huvudvärk, synpåverkan, muntorrhet, iilmående, hjärtklappning och snabba hjärtslag. Några av de mindre vanliga är sömnproblem, hjärtpåverkan och förvirring.

Varning för

Ta inte om du haft en hjärtinfarkt.